top of page

Privacy Statement

T.Act B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). 

 

Dit betekent concreet dat uw persoonsgegevens door T.Act B.V. op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. In dit Privacy Statement informeren wij u hoe wij dat doen. 

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld uw e-mailadres en bankgegevens.

 
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. 

 

Wie is T.Act B.V.?

T.Act B.V. is gevestigd aan de Buitenvest 60, 4614 AD te Bergen op Zoom en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78125529.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

T.Act B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat T.Act B.V. de doelen en de middelen voor de verwerking van gegevens zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

 Als u gebruik maakt van onze dienstverlening, dan registreren wij persoonsgegevens van u. 

 

T.Act B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen. T.Act B.V. zal per doel alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens verwerken. 

 

De volgende doelen zijn van toepassing binnen T.Act B.V.:

  • om contact met u te kunnen opnemen;

  • om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan.

  • rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

 

Volgens de wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. De rechtsgrond die T.Act B.V. hanteert is het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen u en T.Act.

 

Op welke wijze beschermt T.Act B.V. uw persoonlijke informatie?
T.Act B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Uitwisseling van gegevens

 Binnen T.Act B.V. kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld. 

 De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en T.Act.

 T.Act B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij u hiervoor voorafgaand expliciete toestemming heeft verleend.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het opgeven van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. 

 

Bewaren van persoonsgegevens

T.Act B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dit vereist. 

 

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

Contactgegevens T.Act B.V. en overige informatie

 U kunt uw schriftelijke verzoeken, dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

 

T.Act B.V.

Buitenvest 60
4614 AD Bergen op Zoom


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijzigingen

 T.Act B.V. heeft het recht om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

 

Copyright 03-2018, T.Act B.V.

bottom of page