top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 

Consultant: De persoon, firma of onderneming die aan T.Act B.V. informatie en/of diensten levert.
 

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
 

EVC: Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.
 

Honorarium: De tussen T.Act B.V. en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Werkzaamheden.
 

Offerte: Een overzicht van de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die T.Act B.V. voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.
 

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
 

Opdrachtgever of Cliënt: Degene die aan T.Act B.V. een opdracht verstrekt.
 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen T.Act B.V. en Opdrachtgever of de overeenkomst tussen T.Act B.V. en de Consultant.
 

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen T.Act B.V. en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 

Rapport: Het door T.Act B.V. opgestelde rapport ten behoeve van opdrachtgever ter zake van de door T.Act B.V. vergaarde informatie.

T.Act B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.Act B.V. is statutair gevestigd te Bergen op Zoom en houdt haar kantoor te (4614 AD) Bergen op Zoom.
 

Werkzaamheden: Alle door de Consultant en/of door T.Act B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met het leveren van gespecialiseerd personeel, de overdracht van specialistische kennis en/of gerelateerd advies.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen T.Act B.V. en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die T.Act verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van T.Act B.V. en alle personen die voor T.Act B.V. werkzaam zijn en/of door T.Act B.V. zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. T.Act B.V. wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 

Artikel 3 – Garantie

3.1 T.Act B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 T.Act B.V. zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder

draagt T.Act B.V. zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan T.Act B.V. ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft T.Act B.V. het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 

Artikel 4 – Offertes

4.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en T.Act B.V. is slechts aan een Offerte gebonden indien de betreffende Offerte binnen dertig (30) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en

door T.Act B.V. is ontvangen. T.Act B.V. heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

4.3 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal T.Act B.V. Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat - hetzij T.Act B.V. de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen - hetzij T.Act B.V. met

instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen. De getekende Offerte, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke

overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.

5.2 Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is T.Act B.V. daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij T.Act B.V. schriftelijk anders aangeeft.

5.3 Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van de door T.Act B.V. uitgevoerde Werkzaamheden geeft geen reden tot het kosteloos herzien van het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.

5.4 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan T.Act B.V. mede te

delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door T.Act B.V. te worden aanvaard. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan T.Act B.V. aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn - tijdig en volledig aan T.Act B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens (zoals in de vorige zin bedoeld) niet tijdig en/of volledig aan T.Act B.V. zijn verstrekt, heeft T.Act B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 T.Act B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat T.Act B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.
 

Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

6.2 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen T.Act B.V. en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. T.Act B.V. biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens T.Act B.V.
 

Artikel 7 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

7.1 T.Act B.V. kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en

opzeggen. T.Act B.V. doet Opdrachtgever hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na

afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling:

● Annuleren tot 2 maanden voor aanvang, 10% van de overeengekomen prijs.

● Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang, 20% van de overeengekomen prijs.

● Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen prijs.

● Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang, 100% van de overeengekomen prijs.

● Tussentijdse beëindiging, 100% van de overeengekomen prijs.

7.2 Hiervoor genoemde annuleringsregeling geldt voor zowel bedrijven als particulieren waarmee T.Act B.V. een Overeenkomst sluit.

7.3 Annulering voor aanvang van de Overeenkomst of tussentijdse beëindiging geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

7.4 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b) bij annulering tot zes weken voor aanvang is Opdrachtgever de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;

c) bij latere annulering is Opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

7.5 Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch Opdrachtgever blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.

7.6 Voor particulieren geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbij de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden kan worden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de

deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

7.7 Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft Opdrachtgever een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal.

7.8 T.Act B.V. betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de ontbinding het (resterende) bedrag terug.

7.9 In geval van ontbinding dient Opdrachtgever ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan T.Act B.V. terug te zenden. T.Act B.V. is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden

voor rekening van de Opdrachtgever te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden

en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door Opdrachtgever aan T.Act B.V. worden voldaan.

7.10 T.Act B.V. kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever. Als Opdrachtgever in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd

ontbindt, dan is Opdrachtgever een evenredig deel van de prijs aan T.Act B.V. verschuldigd conform artikel 7.1.

7.12 Indien T.Act B.V. voor het overgrote deel het lesmateriaal aanbiedt door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits: a. Opdrachtgever er van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat Opdrachtgever verklaart afstand te doen van recht van ontbinding, en b. T.Act B.V. de sub a bedoelde verklaring aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 

Artikel 8 - Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door T.Act B.V. verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten

auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van T.Act B.V. worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te

gebruiken zonder schriftelijke toestemming van T.Act B.V. De copyright/eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij T.Act B.V.
 

Artikel 9 – Honorarium en kosten

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen.

9.2 Indien geen vast Honorarium is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van T.Act B.V., geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

9.3 T.Act B.V. behoudt zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen in het geval dat T.Act B.V. – op verzoek van Opdrachtgever – haar Werkzaamheden of een gedeelte daarvan ’s avonds of in het weekend verricht.

9.4 T.Act B.V. is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van T.Act B.V. binnen dertig (30) dagen na dagtekening aan T.Act B.V. te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van negentig (90) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.3 Iedere betaling door T.Act B.V. is eerst verschuldigd, nadat levering en een behoorlijke nakoming door haar wederpartij van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan T.Act B.V. te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat T.Act B.V. in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht naar het oordeel van T.Act B.V. gegrond is, zal T.Act B.V. door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten of aan te passen. In het geval dat het alsnog verrichten / aanpassen van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal T.Act B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is T.Act B.V. niet

aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van enige beslissing waaraan enige gedraging van T.Act B.V. in de nakoming van de Overeenkomst of

anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in

aanmerking komen.

12.2 In het geval dat T.Act B.V. aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die T.Act B.V. gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de

Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die T.Act B.V. op het tijdstip dat

de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart T.Act B.V. ten aanzien van alle aanspraken van derden voorschade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht

van T.Act B.V. als bedoeld in artikel 3 onverlet.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen als bedoeld in artikel 13 worden evenzeer bedongen

voor en ten behoeve van ondergeschikten van T.Act B.V. en ieder ander van wiens hulp T.Act B.V. gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

12.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die T.Act B.V. aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde T.Act B.V. effectief vrijwaart.
 

Artikel 13 – No-concurrentie en intellectueel eigendom

13.1 Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van een (1)

jaar na afloop van de Overeenkomst rechtstreeks met Consultant in contact te treden en/of direct of indirect van Consultant Werkzaamheden af te nemen.

13.2 Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden ten behoeve van T.Act B.V. een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van

€ 50.000,-- per overtreding en een boete van € 1.000,-- voor iedere dag dat dergelijke overtreding voortduurt.

13.3 T.Act B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door T.Act B.V. redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere

calamiteiten die de bedrijfsvoering van T.Act B.V. verhinderen of beperken. 
14.2 In het geval dat T.Act B.V. door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft T.Act B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst

de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat T.Act B.V. gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

14.3 In het geval dat T.Act B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk

Werkzaamheden heeft verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt is T.Act B.V. gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van T.Act B.V. te voldoen.
 

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij

in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien T.Act B.V. - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en T.Act B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is T.Act B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 

Artikel 16 – Beëindiging

16.1 T.Act B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

e. Opdrachtgever strafrechtelijk laakbaar is en/of onethisch heeft gehandeld; of

f. Opdrachtgever jegens T.Act B.V. niet voldoet aan enige wettelijke verplichting –,

dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

16.2 T.Act B.V. is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan T.Act B.V. verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

16.3 Opdrachtgever is verplicht om T.Act B.V. onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan T.Act B.V. direct opeisbaar.
 

Artikel 17 – Overdracht en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te

dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van T.Act B.V.
 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2020.

17.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. T.Act B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

17.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en T.Act B.V. wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en T.Act B.V. die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, locatie Utrecht, Nederland.

bottom of page